Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB)

Hoe tot stand gekomen?

De laatste decennia heeft de wereldeconomie een enorme groei gekend en deze groei werd vooral mogelijk gemaakt door het overvloedig boren naar en verbruiken van fossiele brandstoffen. Deze fossiele brandstoffen zijn echter niet onbeperkt (de mens verbruikt per jaar evenveel fossiele brandstoffen als er in één miljoen jaar ontstaan zijn) en het gebruik ervan heeft bovendien een ongunstige invloed op onze planeet en zijn klimaat. Om deze negatieve invloed te beperken werd in het VN-klimaatverdrag van 1992 (Rio de Janeiro) overeengekomen om de opwarming van de aarde te beperken en daarmee de ongewenste gevolgen van klimaatveranderingen te voorkomen.

Binnen het kader van het klimaatverdrag is in 1997 het Kyoto-protocol overeengekomen. Dit protocol had als doel de uitstoot van broeikasgassen over de hele wereld gemiddeld met 5,2% te doen dalen ten opzichte van 1990. Dit percentage is echter een gemiddelde, de werkelijke reductiepercentages verschillen van regio tot regio naarmate economische kracht. Zo moet de Europese Unie de uitstoot van broeikasgassen reduceren met 8%. De Europese Unie, toen bestaande uit 15 landen, heeft het Verdrag op 31 mei 2002 bekrachtigd en heeft vervolgens ook de emissiereductie per lidstaat bepaald. Voor België werd op die manier een reductie van 7,5% opgelegd.

Aangezien de verwarmingsmarkt de grootste energieverbruiker is, wordt voor de reductie van de CO2 mede hierop gefocust. De Europese Unie stelde hieromtrent het EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) op, deze richtlijnen houden in dat alle lidstaten verplicht waren om ten laatste tegen 4 januari 2006:

  • een berekeningsmethode te hebben van de energieprestaties van gebouwen;
  • minimumeisen op te leggen aan de energieprestaties van nieuwe gebouwen;
  • minimumeisen op te leggen aan de energieprestatie van bestaande gebouwen bij renovatie;
  • een energiecertificaat in te voeren bij bouw, verkoop of verhuur van een gebouw en publieke gebouwen;
  • regelmatig keuring van verwarmingsketels en airconditioning-systemen in te voeren.

In België werd aan de EPBD-richtlijnen voldaan door de EPB-regelgeveling in te voeren met zijn bijhorige EPB-eisen.

Algemene filosofie

De algemene filosofie achter de Belgische EPB-regelgeving is gebaseerd op de trias energetica (ecologica). Hieruit worden de eisen afgeleid die deze filosofie zo dicht mogelijk benaderen.

 

Voor wie van toepassing?

Elk bouwproject (nieuwbouw of renovatie) waarvoor een bouwaanvraag of melding nodig is en waarvoor de medewerking van een architect vereist is, is EPB-plichtig. Uw bouwproject zal aan de EPB-eisen moeten voldoen die van kracht zijn op de datum waarop u uw bouwaanvraag heeft ingediend.

Richtprijzen

500€ – 750€ (excl. BTW) voor een ééngezinswoning, afhankelijk van de complexiteit van het gebouw.